Начало Обявления Заповед № 1112 / 09.09.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот находящ се в местност "Ливадето", град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 1112 / 09.09.2019 г. относно ПУП-ПЗ на поземлен имот находящ се в местност "Ливадето", град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 11 Септември 2019 08:13

 

ЗАПОВЕД

№ 1112 / 09.09.2019 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № ПО-10-5, т. I, т. 2 от 21.06.2019 г. на ОД „Земеделие“ гр. Ловеч, Решение № 4 от Протокол № 17/21.08.2019 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и заявление с входящ № ГА-13-56/02.07.2019 г. от Ивелин Ив. Ковашки от град Троян,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.93.2 по кадастралната карта на град Троян, местност „Ливадето“, заедно с приложените инфраструктурни схеми (В и К и Електрозахранване) с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с отреждане „За обществено обслужване - авто електроуслуги“, при обособена устройствена зона - „Оо“ с показа-тели: плътност на застрояване - до 50 %; коефициент на интензивност - до 1,5; минимална озеленена площ - 20 %; застрояване - свободно.

Транспортен достъп до имота се осъществява по второстепенна улица.

Изграждането на техническата инфраструктура да бъде изцяло за сметка на собственика на имота.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на публикуване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (73198-93-2-shema.pdf)ИзтеглиСхема на имот 73198.93.2167 Kb