Начало Обявления Публичен търг за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост, представляващо специален автомобил Унимог У421

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост, представляващо специален автомобил Унимог У421 Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 21 Ноември 2019 09:09

 

На основание заповед №1433/ 15.11.2019 год. на кмета на община Троян,

 

ОБЯВЯВА

публичен търг за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост, представляващо специален автомобил Унимог У421 с рег. №ОВ 1076 ВВ, Идентификационен номер на МПС /VIN/42112510007028, двигател без номер, при начална тръжна цена в размер на 7840 лв., без ДДС.

Тръжната документация, ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 28.11.2019 год., включително.

Оглед на моторното превозно средство ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 28.11.2019 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 700 лева ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 28.11.2019 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 28.11.2019 год., включително.

Търгът ще се проведе на 29.11.2019 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 06.12.2019 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на МПС-то до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 05.12.2019 год., включително.

Не се допускат до участие в публичния търг за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян