Начало Обявления На вниманието на Николай Ц. Оряшков и Стоян Н. Стоянов от град Троян

Навигация

www.troyan.bg

На вниманието на Николай Ц. Оряшков и Стоян Н. Стоянов от град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 14 Ноември 2019 09:20

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ ТСУ-КР-129

гр. Троян, 25.10.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) на поземлен имот с идентифи-катор 73198.144.8, местност „Кючук саат“, по кадастралната карта на град Троян, с отреждане на имота „За нискоетажно жилищно застрояване“ с височина до 10 м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на публикуване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, 9.00 - 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“