Обявление Об-ТСУ-КР-154 от 17.12.2019 г. Печат
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 19 Декември 2019 10:58

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-154

гр. Троян,  17.12.2019 г.

 

Община Троян, област Ловеч, oтдел „ТСУ, кадастър и регулация“ съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 98 от 13.12.2019 г. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти с идентифи-катори 73198.502.313, 73198.502.314, 73198.502.484 и 73198.502.488 (проектни иденти-фикатори 73198.502.613 и 73198.502.614) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян – УПИ XII-614 и УПИ VI, строителни квартали 140 и 308 по плана на ЦГЧ на град Троян.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на  обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9.00 до 12.00 часа всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (shema-obyavlenie-ob-tsu-kr-154-17122019.pdf)ИзтеглиСхеми към Обявление Об-ТСУ-КР-154 от 17.12.2019 г.534 Kb