Начало Обявления Съобщение до Кинчо Кинов, Виктор Кинов, Адриана Дулева, Савина Кинова относно одобрен ПУП-ПРЧ за ЧИЗРП на поземлен имот находящ се в с. Орешак

Навигация

www.troyan.bg

Съобщение до Кинчо Кинов, Виктор Кинов, Адриана Дулева, Савина Кинова относно одобрен ПУП-ПРЧ за ЧИЗРП на поземлен имот находящ се в с. Орешак Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Сряда, 12 Февруари 2020 16:29

 

СЪОБЩЕНИЕ

По чл. 61, ал.1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК    Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Общинска администрация – Троян, съобщава на:

  1. Кинчо * Кинов с адрес : гр. София, ******, съсобственик на имот с идентификатор 53707.501.391, по кадастр. карта на с. Орешак
  2. Виктор * Кинов с адрес : гр. София, ******, съсобственик на имот с идентификатор 53707.501.391, по кадастр. карта на с. Орешак
  3. Адриана  * Дулева с адрес : гр. София, ******, съсобственик на имот с идентификатор 53707.501.391, по кадастр. карта на с. Орешак
  4. Савина * Кинова с адрес : гр. София, ******, съсобственик на имот с идентификатор 53707.501.391, по кадастр. карта на с. Орешак

Заинтересувани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на тереториата (ЗУТ), следното:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР- 4

гр. Троян,  14 .01.2020 г.

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал.2 от Закона за Устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със със заповед № 34/9.01.2020г. на Кмета на Община Троян е одобрен   Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за частично изменение на   застроителния и регулационен план (ПУП-ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти с идентификатори   53707.501.385, 53707.501.384, 53707.501.389 и 53707.501.390, парцели V-1218 и VI-1218, кв. 72   по плана на   с. Орешак, като се обособява нов урегулиран поземлен имот (УПИ) V-384,385,389,390,  с отреждане  „ За жилищно строителство ” по имотни граници,  като в новообособения УПИ   се предвиди свободно   застрояване,   при обособена устройствена „ Жилищна – малкоетажно застрояване – Жм“, с показатели: максимална етажност (височина) – до 10м.; плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40%; застрояване – свободно.

Приложения проект е неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, заповедта може да се обжалва  в четиринадесен дневен срок от датата на получаване и, чрез Кмета на Община Троян пред Административен съд гр. Ловеч.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, ІІ етаж, стая № 31.

Настоящото съобщение се счита за връчено на заинтересуваните лица след изтичането на 7 (седем) дни от поставянето на същото на информационното табло и на Интернет страницата  на Община Троян.

 

инж. Николай Хитров
Началник на отдел "ТСУ, кадастър и регулация"