На вниманието на собствениците на имоти в местност Радова лъка, град Троян Печат
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 20 Февруари 2020 15:24

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-22

гр. Троян,  20.02.2020 г.

 

Oтдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч, на осно-вание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 14 от 18.02.2020 г. е обнародвано, че с решение № 74 от Протокол № 5/30.01.2020 г. на Общинския съвет Троян е одобрен проект на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на част от улица „Генерал Карцов“, попадаща в поземлен имот с идентификатор 73198.70.107, чрез продължаване на уличната регулация от ОТ 2100 до ОТ 40 и урегулирането на поземлен имот 73198.70.77 в местност „Радова лъка“ – „За второстепенна улица“.

Урегулирането на поземлен имот 73198.70.77 в местност „Радова лъка“ (начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“) е с цел промяна на предназначението му „За второстепенна улица“ и трайно предназначение на територията „Урбанизирана територия“. Планът за улична регулация в частта му предвижда провеж-дане на улица с профил 9 м. (1,5+3,0+3,0+1,5) и обособяването на нови квартали от двете му страни с номера 426 и 427. Уличната регулация от ОТ 2100 до ОТ 40 по улица „Генерал Карцов“ (път ІІ-35) е продължена, като ширината на пътното платно се запазва.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд Ловеч.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, 9.00-12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“