Начало Обявления Заповед № 295 от 27.02.2020 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 295 от 27.02.2020 г. относно одобряване на ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 02 Март 2020 12:13

 

ЗАПОВЕД

295 / 27.02.2020 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 11 от Протокол № 4/19.02.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и заявление с входящ № ГА-13-1/09.01.2020 г. от „Солид - 85“ ЕООД,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ за ЧИПРЗ) на УПИ І-266 „За „Елма“ АД Троян“, УПИ ХХ-266,463 „За едроплощен хипермаркет, паркинг и трафопост“ и УПИ ХХІ-266 „За обществено обслужване“ в строителен квартал 152 по регулационния план на град Троян (поземлени имоти с идентификатори 73198.507.266, 73198.507.267, 73198.507.577 и 73198.507.578 по кадастралната карта на град Троян), заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване), при обособена устройствена зона - „Оо“ с показатели: плътност на застрояване - до 60 %; коефициент на интензивност - до 2; минимална озеленена площ - 15 %; застрояване - свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед. На следващ етап на проектиране да се прецизира Комуникационно-транспортния план с предложение за по-рационално решение.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Прикачени файлове:
ФайлОписаниеРазмер
Изтегляне на файла (shema-plan-za-zastroyavane.pdf)ИзтеглиСхема - План за застрояване961 Kb
Изтегляне на файла (shema-plan-za-regulacia-korigiran.pdf)ИзтеглиСхема - План за регулация (коригиран)583 Kb
Изтегляне на файла (shema-plan-za-regulacia-s-korekcii.pdf)ИзтеглиСхема - План за регулация (с корекции)590 Kb