Начало Обявления Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот с площ от 66 кв.м., находящ се в град Троян

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот с площ от 66 кв.м., находящ се в град Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 11 Юни 2020 14:16

На основание заповед №708/ 04.06.2020 год. на кмета на община Троян

 

ОБЯВЯВА:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, на част от поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 73198.501.509, по кадастралната карта на гр.Троян, която част е с площ от 66 кв.м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 365 лв., без ДДС и при условие върху терена да се разположи павилион за продажба на хранителни стоки.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 22.06.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 22.06.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 500 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 22.06.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.06.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 23.06.2020 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 30.06.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 29.06.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян