Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-58 от 12.06.2020 г. - относно ПУП - ПР за ЧИПР, кв. 323, гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-58 от 12.06.2020 г. - относно ПУП - ПР за ЧИПР, кв. 323, гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Понеделник, 15 Юни 2020 08:39

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-58

гр. Троян, 12.06.2020 г.

 

Oтдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 53 от 12.06.2020 г. е обнародвано, че с Решение № 141 от протокол № 8 от 21.05.2020 г. на Общинския съвет Троян е одобрен проект на Подробен устройствен план – план за регулация за частично изменение на плана за регулация (ПУП – ПР за ЧИПР) в квартал 323 по плана на град Троян – кв. „Лъгът“. Променя се трасето на улица между ОТ 921-995, като се добавят четири нови точки и се прокарва улица с осови точки (ОТ) 921-2281-2282-2283-2284-995 в условията на чл. 62а, ал. 2 от ЗУТ. Обособява се нов строителен квартал с № 430.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването „Държавен вестник“ пред Административен съд Ловеч. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9.00 до 12.00 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“