Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-35 от 05.05.2020 г. - на вниманието на Мария Дамянова от гр. Троян

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-35 от 05.05.2020 г. - на вниманието на Мария Дамянова от гр. Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 05 Юни 2020 08:45

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-35

гр. Троян, 05.05.2020 г.

 

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.31 по кадастралната карта и кадас-тралните регистри на град Троян, община Троян, местност „Стойченски рът“, с цел отреждане на жилищна устройствена зона за ниско застрояване („Жм“).

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, 9.00-12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“