Начало Обявления Обявление № Об-ТСУ-КР-39 от 18.05.2020 г. - на вниманието на Аделина Лекова, Атанас Димовски, Ивелин Влаховски и Виолета Влаховска

Навигация

www.troyan.bg

Обявление № Об-ТСУ-КР-39 от 18.05.2020 г. - на вниманието на Аделина Лекова, Атанас Димовски, Ивелин Влаховски и Виолета Влаховска Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 12 Юни 2020 08:49

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-39

гр. Троян, 18.05.2020 г.

 

Отдел „ТСУ, кадастър и регулация“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлени имоти по кадас-тралната карта на град Троян с идентификатори 73198.29.118, УПИ XLVIII-91 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ и 73198.512.167, УПИ ХXХV-1321 в квартал 60 по регулационния план I и II микрорайон на град Троян, като се обособяват имот с проектен идентификатор 73198.29.120, УПИ XLVIII-120 „За жилищно строителство и обществено обслужване“ и имот 73198.512.167, УПИ ХXХV-167 „За жилищно застрояване“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, ст. 30, 9.00 – 12.00 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Началник на отдел „ТСУ, кадастър и регулация“