Начало Обявления Публични търгове за продажбата на поземлени имоти находящи се в с. Калейца, община Троян

Навигация

www.troyan.bg

Публични търгове за продажбата на поземлени имоти находящи се в с. Калейца, община Троян Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 13 Август 2020 16:05

На основание заповед №1016/ 06.08.2020 год. на и.д.кмет на община Троян,

 

ОБЯВЯВА

публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 35290.8.51 с площ от 5381 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид производствен складов обект“ по кадастралната карта на с.Калейца, представляващ УПИ III - 51 „За производствена дейност“ в кв.92 по регулационния план на с.Калейца, при начална тръжна цена в размер на 97504 лв., без ДДС;

2. Поземлен имот с идентификатор 35290.8.52 с площ от 6374 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид производствен складов обект“ по кадастралната карта на с.Калейца, представляващ УПИ IV - 52 „За производствена дейност“ в кв.92 по регулационния план на с.Калейца, при начална тръжна цена в размер на 115497 лв., без ДДС;

3. Поземлен имот с идентификатор 35290.8.53 с площ от 7387 кв.м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид производствен складов обект“ по кадастралната карта на с.Калейца, представляващ УПИ V - 53 „За производствена дейност“ в кв.92 по регулационния план на с.Калейца, при начална тръжна цена в размер на 133852 лв., без ДДС.

Тръжната документация, за всеки един от имотите, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 02.09.2020 год., включително.

Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 02.09.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 10% от цената на всеки имот, ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 02.09.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търговете ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 02.09.2020 год., включително.

Търговете ще се проведат на 03.09.2020 год. в заседателната зала на Община Троян, ет.1, както следва:

  • от 10,00 часа за поземлен имот с идентификатор 35290.8.51;
  • от 10,30 часа за поземлен имот с идентификатор 35290.8.53;
  • от 11,00 часа за поземлен имот с идентификатор 35290.8.53.

При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове на 09.09.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имотите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 08.09.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №990/ 30.07.2020 год. на кмета на община Троян)