Начало Обявления Публичен търг за отдаване под наем на полумасивна сграда, находяща се в с. Шипково

Навигация

www.troyan.bg

Публичен търг за отдаване под наем на полумасивна сграда, находяща се в с. Шипково Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Четвъртък, 08 Октомври 2020 08:22

На основание заповед №1271 / 01.10.2020 год. на кмета на община Троян,

 

ОБЯВЯВА

публичен търг за отдаване под наем, за срок от 6 месеца, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ полумасивна сграда с идентификатор 83212.501.1239.3 с площ от 23,50 кв.м. по кадастралната карта на с.Шипково, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 55 лв., без ДДС, и при условие имота да се полва, като малък обект за дестилиране на алкохол.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 22.10.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 22.10.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 100 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 22.10.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.10.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 23.10.2020 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 30.10.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 29.10.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичнитe търгoве за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян