Начало Обявления Обява относно одобрен ПУП-ПП за трасе за кабелно ел. захранване и трафопост към обект „Малък кланичен пункт и колбасарски цех“, с. Добродан

Навигация

www.troyan.bg

Обява относно одобрен ПУП-ПП за трасе за кабелно ел. захранване и трафопост към обект „Малък кланичен пункт и колбасарски цех“, с. Добродан Печат Е-мейл
Обявления и уведомления - Обявления
Петък, 11 Декември 2020 10:41

ОБЯВА

Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 105 от 11.12.2020 г. е обнародвано:

Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1399 от 27.10.2020 г. на кмета на община Троян е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за кабелно ел. захранване СрН – 20 kV и трафопост 20/0,4 kV към обект: „Малък кланичен пункт и колбасарски цех“, в УПИ ІХ-1054, отреден „За малък кланичен пункт и колбасарски цех“, кв. 25, с. Добродан (ПИ 21590.500.1062), преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 21590.69.31, 21590.500.1062, 21590.69.16 по КККР на с. Добродан. Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на община Троян пред Административния съд – Ловеч.

Община Троян