Често задавани въпроси

Като първа крачка към изпълнението на поетия ангажимент да получавате отговор на въпросите, които ни задавате, направихме обобщение на поставените от Вас по време на срещата и след публикацията във вестник Троян 21, въпроси.

В рамките на заложените 12 месеца се очаква да бъдат изградени 21 км канализационна и 7 км водопроводна мрежа, 688 бр. сградни водопроводни отклонения и 1310 бр. сградни канализационни отклонения. Чрез предвидената да се реконструира и новоизгради канализационна мрежа ще бъдат присъединени допълнително 3 500 жители, а от подобрена услуга ще се възползват близо 13 200 жители на града. Реконструкцията на водопроводната мрежа ще даде отражение върху ежедневния живот на над 10 000 жители. Загубата на вода ще се намали с 5 - 6%.

Срокът за изпълнение на договора по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” е 26 месеца от датата на подписването му. С други думи, дейностите по проекта би трябвало да приключат на 10 февруари 2015 г. Крайният срок, предвиден за приключване на строително-монтажните работи (СМР) за доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на град Троян е 30.10.2014 г. Този срок обаче, ще бъде удължен заради редица непредвидени обстоятелства, възникнали в хода на изпълнение на строителните дейности:

 • При реалната работа на терен, в редица участъци, строителят се натъкна на голям обем скали, което усложни и удължи във времето изкопните работи.
 • В резултат на ерозионните процеси, протекли в част от предвиденото за строителство, трасе се наложи изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А“, което попада в непосредствена близост до речното корито на река Черни Осъм. Всичко това се наложи, за да не се застраши безаварийното използване на канализацията от високите нива на реката, когато бъде изградена до край.
 • Падналите през тази година значителни количества валежи, които многократно изправяха строителя пред невъзможност да изпълнява задълженията си. В повечето случаи се налагаше незабавно почистване на наводнени изкопи, което е свързано с изваждане на вече положени тръби и повторното им полагане. Това пречеше на ритмичния ход на строителните работи и водеше до многократно спиране и възобновяване на строителството.
 • Сериозни проблеми създадоха спрените плащания по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ (ОПОС). Постъпилите до момента средства по проекта са в размер на 5 597 366,00 лв. са с близо 2 млн. лв. по-малко от разплатените от общината

По тази причина община Троян поиска от Агенцията по обществени поръчки възможност за удължаване на срока за изпълнение на строителните дейности поне до 30.06.2015 г. Ако бъде дадено подобно съгласие, удължаване ще бъде поискано от Управлящия орган на Програмата.

 • ул. „Васил Левски“ - от моста на „Лесопласт“ АД до „СБАЛББ – Троян“ ЕООД; част от кръстовището при моста за „Елма“ АД;
 • ул. „Охрид“ - до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“;
 • ул. „Симеон Велики“;
 • ул. „Стефан Караджа“ – от ул. „Здравец“ до ул. „Минко Марковски“;
 • ул. „Здравец“ – от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Радецки“;
 • ул. „Яворов“;
 • ул. „Генерал Карцов“ – от ул. „Мизия“ до моста за „Витекс“ АД;
 • ул. „Македония“;
 • ул. „Пряспа“ – от ул. „Вежен“ до ул. „Стефан Стамболов“.
 • ул. "Христо Смирненски" - от пресечката с ул. "34 Троянски полк" до ул. "Симеон Велики"

Предвидено е посочените улици да бъдат завършени в срок до 30.11.2014 г.

Краткият срок за изпълнение на СМР налага да се работи едновременно на различни участъци с цел икономия на време.

 • ул. „Любен Каравелов“ – от ул. „Васил Левски“ до ул. „Радецки“ и от кръстовището с ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Стара планина“;
 • ул. „Еделвайс“;
 • ул. „Стефан Караджа“ – от ул. „Минко Марковски“ до ул. „Спас Шипковенски“;
 • ул. „Генерал Карцов“ в участъка до ул. „Македония“;
 • ул. „Симеон Велики“;
 • ул. „Криволак“;
 • кв. „Черногор“
 • ул. "Димитър Гимиджийски"

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи се контролира от строителния надзор, който се осъществява от ДЗЗД „ПК 2000 – Аква“, гр. София. Представителите на обединението имат задължение да:

 • Съгласуват и одобряват предварително влаганите материали;
 • Да следят за технологията на изпълнение на СМР;
 • Да извършват предварителни изпитвания на изградените проводи и съоръжения;
 • Да правят видеозаснемане на изградените участъци от вътрешната страна на тръбите с цел гарантиране на качеството;
 • Да осъществяват и други необходими изпитвания.

Контролът на качеството е ежедневен и се документира съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Това гарантира, че няма да бъде направен компромис с качеството на изпълнение на дейностите по проекта за сметка на по-точно спазване на сроковете му. В момента, на територията на града работят 14 бригади. Част от тях работят при високо качество. При други има проблеми, които са били констатирани от Звеното за управление на проекта и от строителния надзор. По тази причина от изпълнителя е изискано коригиране (за негова сметка) на част от изпълнените участъци – например водопроводните отклонения на ул. „Димитър Гимиджийски” , отводнителна решетка на ул. „Радецки”, изкопи на ул. Здравец” и др. Корекциите на ул. „Димитър Гимиджийски“ и ул. „Здравец“ са реализирани. Предстои това да се случи и на ул. „Радецки“. От своя страна община Троян осъществява инвеститорски контрол чрез инженерния състав, който е част от звеното по проекта. Неговите задължения да следи за качественото изпълнение на всички дейности по проекта и за спазване на договора между общината и строителите са следните:

 • Координация на действията между възложителя и избраните изпълнители на строителството на линейната инфраструктура;
 • Следене стриктното изпълнение на инвестиционния проект в съответствие с техническите спецификации, контролиране хода и напредъка на изпълнението на СМР, редовността на доставките и материалите, техниката и работната сила на строителните площадки, механизацията, безопасността и здравословните условия на труд;
 • Следене на изпълнението на графиците за изпълнение на договора за строителство, както и предлага корективни мерки при необходимост;
 • Участва в процеса на проверка на действително извършване на строителните дейности, преди извършване на плащанията.

Предвид посоченото в отговор на въпрос №2 вероятно ще се наложи работа през зимния сезон. Прекъсване на работата ще има само тогава, когато тяхното изпълнение стане невъзможно, вследствие на лоши метеорологични условия. Например: възстановяване на асфалтови настилки се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°С; челни заварки на полиетиленови тръби с висока плътност може да бъдат изпълнявани при температура на въздуха не по-ниска от 0°С и т. н. Има строителни дейности, които могат да бъдат изпълнявани независимо от температурата на въздуха, като например използването на бетонови смеси, подобрени с необходимите добавки. За колко време ще бъде прекъсването не може да се каже тъй като не зависи нито от волята на община Троян, нито от волята на изпълнителя.

Нагоре