Уважаеми съграждани,

продължават строителните дейности по водния цикъл “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” и в тази връзка Ви информираме, че през месец октомври, ще бъде затворена ул. „Еделвайс“ – от ул. „Охрид“ до ул. „Стара планина“.

На 24 септември 2014 г.  започнаха изкопните работи по пътната част за цялостната реконструкция на ул. „Македония“. Изпълнител е „Пътприбор“ ООД – гр.София. Ще бъде извършена смяна на основата на пътя, бордюрите и ще се положи нова трипластова настилка.

В момента по ул. „Симеон Велики“ са пред завършване два участъка, които не попадат в проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян“, а са част от проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарни мрежи на гр. Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“, финансиран със средства от държавния бюджет чрез Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Цялостната реконструкция на улицата обхваща участък с дължина 1128 метра, по който са предвидени подмяна на бордюри и усилване на асфалтовото покритие. В участъците вече са премахнати старите бордюри и тротоарните плочи и са положени нови.

Остава да бъдат положени бордюри и тротоари в участъка от ул.“Захари Зограф“ до ул. „Христо Смирненски“, който попада в дейностите по водния цикъл.

До момента са положени 1050 м. пътни бордюри, 150 м. градински бордюри и 1600 кв.м. тротоарни плочи.

Преасфалтиран е местен път в кв. „Миревско“. Пътят е с дължина близо 1 300 м., който последните 10 години не е ремонтиран. Това наложи възстановяването му. С цел стабилизирането на пътя, по цялата ширина на пътното платно бе положено покритие от износващ асфалтов пласт и  стабилизиран  банкета  с минерал бетон. 

В кв. „Ливадето“,  съществуващите тротоари бяха на земна основа и крайно неудобни и опасни за движението на пешеходците. Това наложи  поставянето  на  нови  тротоарни плочи.  Участъкът, който се благоустроява в момента  е с дължина близо 500 м. и ширина 1.60 м.

За информация на гражданите, от понеделник, 29 септември, продължават строителните дейности по водния цикъл и в тази връзка ще бъде затворена ул. „Еделвайс“ – от ул. „Охрид“ до ул. „Стара планина“.

24.09.2014 г. – поискано е становище от Агенцията по обществени поръчки, относно законосъобразността от удължаване на срока на договора за извършване на СМР, предвид възникналите непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на проекта, подробно описани в секция „Въпроси и отговори“. Становище е поискано и за удължаване на сроковете на договорите за извършване на строителен надзор и одит на проекта, тъй като са неразривно свързани с изпълнението на СМР.

Изпълнението на проект № DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” е едно от най-големите предизвикателства, както пред местната власт, така и пред гражданите на град Троян, предвид на което Общинската администрация периодично представя на Вашето внимание информация за хода на неговото изпълнение.

От началото на изпълнение на строително-монтажните работи изминаха десет месеца. Към настоящия момент изпълнението на проекта е, както следва:

Общото изпълнение на строително-монтажните работи е 59,12%.

Напълно изпълнен е участъкът от махала „Миревско“ до път III-357 (кв. „Ливадето“, с. Орешак).

Строителният процес се осъществява от 14 групи.

Своевременно се осигуряват материалите и техниката, необходими за ритмичното осъществяване на строителството.

С приоритет се изпълняват улиците, предвидени за ремонт и реконструкция по проект „Подобряване състоянието на уличните и тротоарните мрежи на град Троян – транспортна инфраструктура, благоприятстваща икономическото развитие и жизнената среда на общината“, финансиран от Публичната инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Тяхното изпълнение е, както следва:

 • ул. „Македония“ – изградени са изцяло водопровода и водопроводните отклонения, както и около 60% от канализацията;
 • ул. „Симеон Велики“ – канализационната мрежа е изцяло изпълнена, предстои възстановяване на асфалтовата настилка;
 • ул. „Радецки“ – изцяло са изпълнени водопроводната и канализационната мрежи в участъка от кръстовището с ул. „Незабравка“ до кръстовището с ул. „Проф. Спас Шипковенски“, възстановена е асфалтовата настилка, предстои предаването и на изпълнителя по ПИП. Остава да се изпълнява канализационната мрежа в участъка от кръстовището с ул. „Бочо Донев“ до кръстовището с ул. „Симеон Велики“, който в последствие също ще бъде предаден на изпълнителя на ПИП за цялостно преасфалтиране;
 • ул. „Здравец“ – изградена е канализационната мрежа, в процес на подготовка е възстановяването на асфалтовата настилка в участъка от ж.к. „Буковец“ до ул. „Стефан Караджа“, след което същият ще бъде предаден на изпълнителя на ПИП. Започна изграждането на канализацията от ул. „Стефан Караджа“ до ул. „Радецки“, като след възстановяване на настилката и този участък ще бъде предаден на изпълнителя на ПИП;
 • кв. „Ливадето“ – довършват се сградните канализационни отклонения в дясната половина на пътя, предстои възстановяване на асфалтовата настилка на сградните отклонения;
 • кв. „Миревско“ – изцяло изпълнен, подготвят се необходимите документите за предаване на обекта на изпълнителя на ПИП.

По време на строителния процес възникват редица въпроси, които се решават в хода на неговото осъществяване.

 • Така например, в края на 2013 г. възникна необходимостта от изместване на трасето на Главен събирателен колектор „А”, преминавайки през съществуваш път ІV клас, заснет като имот с идентификатор 03558.114.84 в кадастралната карта на с. Белиш, община Троян. Изготвеният за целта проект трябваше да премине през необходимите съгласувателни процедури и все още не може да бъде изпълнен, тъй като предстои подписване на договор с Изпълнителна агенция по горите за учредяване в полза на Община Троян на сервитут за изграждане и обслужване на Главен събирателен колектор „А” върху площ от 83 кв. м., собственост на МЗГ-ДЛ Троян.
 • Строителят продължава да се натъква на трасета със значителни количества скална маса, което допълнително затруднява строителния процес.
 • Не на последно място следва да отбележим и проблемите, които създадоха значителните количества валежи паднали през отминаващото лято.

Въпреки своевременното уведомяване на населението за участъците, където предстои да се осъществяват строителни дейности, интензитетът на работа поражда и съответното напрежение, продиктувано от:

 • високата запрашеност на въздуха;
 • аварийно или планово прекъсване на водоснабдяването;
 • няколкократното затваряне на едни и същи участъци за изграждането на канал, водопровод, сградни отколонения, асфалтиране, и други.

Посоченото има своето обяснение и то се състои в следното:

 1. Поставените кратки срокове от ОПОС за изпълнение на инвестиционния проект, принудиха Община Троян да определи на изпълнителите на СМР също толкова кратки срокове за осъществяване на такова мащабно строителство, каквото е строителството по изпълнение на втория етап на интегрирания проект за водния цикъл на град Троян.
 2. За да се справи в определения кратък срок, строителят разгърна своята работа в почти всички участъци от проекта едновременно, което доведе до повишаване на запрашеността на въздуха и затварянето на редица транспортни артерии и кръстовища.
 3. С оглед осигуряване на преминаване по важни за града ни трасета, се наложи по същите да се работи само в едната лента, което обаче, доведе до друго неудобство – същите да бъдат няколкократно разкопавани: един път за изграждане на канал и канализационни отклонения, втори път за водопровод и водопроводни отклонения и т. н.
 4. Същевременно, поради необходимостта от използване на едро габаритна техника, се оказа невъзможно в един участък да се съсредоточават повече работни групи, тъй като взаимно започват да си пречат.
 5. Също така, колкото и внимателно да се подхожда към наличния водопровод, няма как да се осъществява реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа, без това да доведе до прекъсване на услугата, свързана с доставка на питейна вода.
 6. Следва да отбележим и проблемите, които създават съществуващите кабелни мрежи в града, опазването и съхраняването на които често пъти води до забавяне на изкопните работи.

Разплатените до момента средства към изпълнителите на проекта са в размер 7 398 439,59 лв.

Постъпилите средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС) възлизат на 5 597 366,00 лв. и представляват авансово плащане до Договора за безвъзмездна финансова помощ.

Общинската администрация подготви и депозира две искания за междинно плащане на обща стойност 4 255 990,63 лв. В процес на подготовка е искане за трето междинно плащане. Съгласно изискванията на ОПОС, тяхното разглеждане е възможно едва след получаване от Управляващия орган (УО) на становище за извършен последващ контрол със заключение за законосъобразност на съответната проведена процедура за избор на изпълнител.

До момента в Община Троян няма постъпило становище от УО на ОПОС в тази връзка, въпреки, че документите от проведените обществени поръчки, подлежащи на последващ контрол, са изпратени още през месец октомври 2013 г.

Посоченото наложи Общинската администрация да търси оборотен финансов ресурс за извършване на разплащанията с изпълнителите преди възстановяването им от ОПОС. За целта на 12.05.2014 г. беше отправено искане за отпускане на кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”- ЕАД (ФЛАГ).

Към настоящия момент няма отговор от ФЛАГ за одобряване на искането за кредит, което е свързано със спрените плащания по ОПОС. Разглеждането на исканията за кредит ще бъде възобновено след публикуване на Постановление на Министерски съвет за възстановяване на плащанията по ОПОС от Държавния бюджет.

Посочените факти поставят Община Троян в изключително неблагоприятно финансово положение.

Въпреки трудностите, които съпътстват изпълнението на един толкова мащабен за общината проект, Общинската администрация и изпълнителите са мобилизирали всичките си сили за неговото успешно финализиране, независимо от допълнително утежняващите обстоятелства, свързани с неритмичното получаване на средствата от ОПОС и неблагоприятните атмосферни условия.

В този момент от огромно значение са и съпричастността, разбирането и търпението на цялото население, на които изключително много разчитаме.

Страница 7 от 8
Нагоре