История на проекта

2013 г.

14.11.2013 г. – проведени са Официална церемония „Първа копка“ и първата пресконференция по проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“

2012 г.

19.01.2012 г. – проведено е извънредно заседание на Общинския съвет – Троян с обществено обсъждане относно популяризиране подготовката на проектно предложение за обект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“. Изслушани са мнения и препоръки от граждани на община Троян. В резултат от проведеното обществено обсъждане и внесено от кмета ново предложение за кандидатстване с проекта, Общинският съвет – Троян отменя свое решение №592/17.02.2011 г. и взима ново решение №31 от 19.01.2012 г. за кандидатстване за финансиране на проекта.

31.01.2012 г. - Община Троян внася в Министерство на околната среда и водите Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционен проект с наименование „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ по процедура с референтен №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Формулярът за кандидатстване е приет с входящ номер DIR-51011116-32-87.

12.04.2012 г. – в Община Троян е получено Становище №1 от Експертна работна група, определена на основание решение №66/06.03.2012 г. на ръководителя на Междинното звено на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, със задача да извърши оценка на проектно предложение с входящ номер DIR-51011116-32-87 с наименование „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“. Определен е срок до 18.05.2012 г. за представяне на преработеното проектно предложение.

14.05.2012 г. – със заповед №369 на кмета на община Троян е определена работна група със задача да преработи проектно предложение №DIR-51011116-32-87 с наименование „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, в срока и при условията, определени в Становище №1.

17.05.2012 г. – срокът за представяне на преработеното проектно предложение е удължен до 31.07.2012 г.

30.07.2012 г. – срокът за представяне на преработеното проектно предложение отново е удължен до 31.08.2012 г.

31.05.2012 г. – Общинският съвет – Троян отменя свое решение №31/19.01.2012 г. и взема решение №137 за кандидатстване с проекта, изготвено по образец на Министерство на околната среда и водите.

31.08.2012 г. – в отговор на Становище №1 от 12.04.2012 г. на Експертната работна група за оценка на проектно предложение DIR-51011116-32-87 с наименование „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, Община Троян внася в Министерство на околната среда и водите преработеното проектно предложение.

25.09.2012 г. - в Община Троян е получено Становище №2 от Експертна работна група за оценка на проектно предложение DIR-51011116-32-87 с наименование „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ с бележки и указания за ново преработване на проектното предложение.

09.10.2012 г. - в отговор на Становище №2 от 25.09.2012 г. на Експертната работна група за оценка на проектно предложение DIR-51011116-32-87 с наименование „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, Община Троян внася в Министерство на околната среда и водите Сравнителна таблица за отразените бележки и указания от становището и преработеното проектно предложение.

11.12.2012 г. - между Министерство на околната среда и водите и Община Троян беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С061 за изпълнение на проект №DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” с бюджет 29 486 104,51 лв.

Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 27 986 831,01 лв., а съфинансирането, което Община Троян следва да осигури е в размер на 1 499 273,50 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца, считано от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, или до 10.02.2015 г.

Асоцииран партньор в изпълнението на проекта е “В и К – Стенето”- ЕООД, гр. Троян.

21.12.2012 г. – със заповед №1043 на кмета на община Троян е сформирано звено за изпълнение на проекта

2011 г.

17.02.2011 г. - с решение №592, Общинският съвет – Троян възлага на кмета на община Троян да кандидатства пред Министерство на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“ на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.“ с проектно предложение „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

08.03.2011 г. - Община Троян внася в Министерство на околната среда и водите проект на формуляр за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“ с проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

26.04.2011 г. - в Община Троян е получено становище от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съгласно което, след преглед на представената документация по проект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“, се дава право на Община Троян, проектът да бъде внесен за оценка, съгласно условията на поканата за кандидатстване по процедурата и след отразяване на препоръките, приложени към становището.

22.12.2011 г. – с решение №19, Общинският съвет – Троян решава на 19.01.2012 г. да се проведе извънредно заседание на Общинския съвет с обществено обсъждане, относно популяризиране подготовката на проектно предложение за обект „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“.

2010 г.

С писмо изх. №08-00-3085 от 30.06.2010 г., Министерство на околната среда и водите отправя директна покана към Община Троян за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане и реконструкция на канализацията на гр. Троян по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.“.

2008 г.

На 15.12.2008 г. между Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Договарящ орган, и Община Троян, в качеството й на Бенефициент е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ №58-131-С013 за изпълнение на проект №58-131-13-13 “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” на стойност 3 092 599,34 лв. Проектът е финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Дейностите по проекта приключиха през 2010 г.

В резултат от изпълнението на проекта бяха изготвени прединвестиционно проучване, финансови и икономически анализи и работни проекти за реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане и реконструкция на канализацията на гр. Троян.

Нагоре