Приключи най-мащабният проект, изпълняван от Община Троян - “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”

На 17.09.2015 г. в конферентната зала на новооткрития Информационно-културен център се проведе заключителна пресконференция по проект №DIR-51011116-32-87 “Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” и официалната церемония по откриване на обектите, предмет на проекта. Сред официалните гости на пресконференцията бяха г-жа Донка Михайлова, Кмет на Община Троян; г-н Николай Пенев, представляващ ДЗЗД „Траянус”, гр. София; представители на строителния надзор, инж. Тонимир Гечев, управител на ВиК „Стенето“ ЕООД гр. Троян, Асоцииран партньор по проекта; г-жа Вера Добрева, Директор на Дирекция „Планиране и проекти“ в Община Троян и ръководител на проекта; екип за управление на проекта.

„Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ е най-голямата инвестиция на Община Троян за интегрирано управление на водите и най-голямата инвестиция, която Община Троян изпълнява в последните няколко десетилетия“, започна изказването си кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова. Проектът е изпълнен по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейската общност, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали“, Процедура с референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Проектът включва реконструкция на съществуваща и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежи на град Троян и е на обща стойност 28 021 117,92 лв.

 

„Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян“ е най-трудният проект, който е изпълняван на територията на Община Троян, защото е проект, реализиран в изключително кратки срокове. В хода на изпълнение на проекта възникнаха сериозни трудности и ежедневни предизвикателства, част от тях свързани с метеорологичните условия, друга част - със спряното плащане по ОП „Околна среда“.

Кметът г-жа Михайлова изказа благодарност за проявените търпимост и доверие на изпълнителите, най-вече от страна на строителите, към общината, които не изоставиха обекта, както се случи на много места в страната. След 1 г. и 8 месеца работа на терен, най-големият и мащабен проект, който Троян е изпълнявал, е успешно реализиран. В периода от 04.11.2013 г. до 30.06.2015 г. бяха изпълнени:

 • Новоизградени и реконструирани 6854 метра водопроводна мрежа, със съответните сградни водопроводни отклонения и пожарни хидранти;
 • Новоизградени и реконструирани 20534,16 метра канализационна мрежа, със съответните сградни канализационни отклонения и улични оттоци;
 • Изградени 571 бр. улични ревизионни шахти;

Изпълнени съоръжения:

 • Корекция и изграждане на шахти при „Дере 1“ и „Дере 2“ на Главен колектор Iа – ул. „Васил Левски“ – северния вход на град Троян, кв. „Велчевски“;
 • Преминаване на река „Осъм“ при бензиностанция „Ромпетрол“;
 • Преминаване под ЖП-линия;
 • Мост-канал над река „Черни Осъм“ в мах. „Дудевска“;
 • Дюкер, входна и изходна шахта и авариен канал на Главен колектор II в река „Бели Осъм“ при дере „Дъскотина“;

Конкретните резултати от инвестиционните мерки в областта на отпадъчните води са:

 • Увеличи се броя на домакинствата свързани към канализационната мрежа – присъединени са нови 3 410 жители;
 • Присъединени към канализационната мрежа са общо 85% от населението на гр. Троян;
 • С подобрената услуга от реконструираната канализационна мрежа се ползват 13 177 жители;
 • Намалени са течовете и инфилтрацията в канализационните системи. Предотврати се разреждането на битовите води с подпочвени. Намали се замърсяването на подпочвените води;
 • Отпадната вода се отвежда за пречистване в пречиствателната станция.

Постигнатите резултати от всички инвестиционни мерки предопределят и една разумна цена на ВиК услугите в Троян. За сравнение, цената на услугата ВиК за жителите на Троян е с 37,66% по-ниска от цената на същата услуга за жителите в Ловеч. Цената на услугата за Троян е 1,49 лв. с ДДС, а тази за Ловеч е 2,39 лв. с ДДС.

„Трудности имаше, ние се извиняваме на гражданите за техните неудобства. Тези проекти са от неблагодарните проекти, при тях не се вижда какво се построява и какво се надгражда, вижда се само калта и течащата мръсна вода“, сподели г-н Пенев, представляващ ДЗЗД „Траянус“, гр. София и благодари за съвместната работа.

Кметът изрази удовлетворението си, че в хода на изпълнението на проекта община Троян успя да привлече допълнително финансиране от бюджета на държавата и от общинския бюджет, с което финансиране извърши една мащабна реконструкция на улици, които бяха обект на проекта. Припомняме, че с допълнително привлечените средства по Публичната инвестиционна програма (ПИП) „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ бяха извършени следните ремонтни дейности: реконструкция на ул. „Македония“, реконструкция на част от ул. „Симеон Велики, текущ ремонт/рехабилитация на част от ул. „Радецки“, текущ ремонт/рехабилитация на ул. „Здравец“, текущ ремонт/рехабилитация на тротоари в кв. „Ливадето“, текущ ремонт/рехабилитация на местен път в кв. „Миревско“. В хода на изпълнение на проекта Общинската администрация разработи тригодишна Програма за поетапно възстановяване на уличната мрежа, свързана с изпълнението на проекта, с цел постепенно подобряване на транспортната инфраструктура на територията на град Троян.

Днес ефектът от изпълнението на проекта се свежда до подобряване качеството на живот на общо 24 хил. жители на града, намаляване загубата на вода с 5-6%, подобряване екологичното равновесие на територията на града и чистотата на р. Осъм.

„Този проект беше последният шанс на Троян да реконструира ВиК мрежата си. В следващия програмен период общините, които нямат реконструирана ВиК мрежа ще плащат сериозни санкции по силата на европейското законодателство, което ще оскъпи цената на услугата. Троянци могат да бъдат спокойни, че такива санкции няма да плащат“, заяви още кметът г-жа Михайлова.

 

СТАНИСЛАВА ЦУКЕВА
Връзки с обществеността

Нагоре