24.09.2014 г. – поискано е становище от Агенцията по обществени поръчки

24.09.2014 г. – поискано е становище от Агенцията по обществени поръчки, относно законосъобразността от удължаване на срока на договора за извършване на СМР, предвид възникналите непредвидени обстоятелства по време на изпълнение на проекта, подробно описани в секция „Въпроси и отговори“. Становище е поискано и за удължаване на сроковете на договорите за извършване на строителен надзор и одит на проекта, тъй като са неразривно свързани с изпълнението на СМР.

Нагоре