Цели на проекта

Цели на инвестиционните мерки в областта на отпадъчните води:

 • Да се увеличи броя на домакинствата свързани към канализационни системи;
 • Да се намалят течовете и инфилтрацията в канализационните системи;
 • Да се извърши рехабилитация на части от съществуващата канализационна система;
 • Да се пречисти отпадната вода в пречиствателната станция.

Цели на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването:

 • Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;
 • Да се ограничат загубите на вода във водопресносната мрежа;
 • Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи.

Конкретна цел на проекта:

Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Троян с цел намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационната система, както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО и на Националното законодателство.

Реализацията на проекта ще допринесе за:

 • Подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Троян, в резултат на по-ефективното пречистване на битовите отпадъчни води;
 • Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Троян и прилежащите села, в резултат на частичното подобряване на канализационна мрежа;
 • Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Троян, посредством въвеждане на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води;
 • Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта;
 • Създаване на нови работни места, в резултат на изпълнението на проекта;
 • Повишаване на атрактивността на съответната територия за инвестиции и благосъстоянието на населението. 

Конкретни резултати, които се очакват от изпълнението на проекта:

1. Новоизграждане и реконструкция на 7 061 метра водопроводна мрежа, включваща:

 • реконструкция на водопроводни отклонение – 688 бр.;
 • новоизградена водоснабдителна мрежа – 461 метра;
 • реконструирана водоснабдителна мрежа – 6600 метра;

2. Новоизградени и реконструирани 20 897 метра канализационна мрежа, включваща:

 • изграждане на нови и реконструкция на сградни канализационни отклонения -  1310 бр.;
 • новоизградена канализационна мрежа – 11611 метра;
 • реконструирана канализационна мрежа – 9286 метра.

Допълнителен брой, присъединени с разширението на канализационната мрежа, ще бъдат 3 410 жители.

С подобрена услуга от реконструираната канализационна мрежа ще се ползват 13 177 жители.

С подобрена услуга от реконструираната водопроводна мрежа ще бъдат обхванати общо 9 784 жители.

Загубите във водопроводната мрежа в момента са 63%, а след реализациета на проекта ще бъдат 55%

След реализацията на проекта, присъединените към канализационната мрежа ще бъдат 85% от населението.

С реализирането на проекта се продължава процеса на развитие на екологичната инфраструктура на община Троян, започнат с реализирания вече проект за първия етап на водния цикъл на град Троян, по който бяха реконструирани 1 330 метра от канализационната мрежа и изграден втори етап - биологично пречистване на Пречиствателна станция за отпадъчни води – Троян.

Рисковете, които биха могли да застрашат успешното изпълнение на проекта се свеждат до:

 • Затруднения за гражданите и гостите на града, свързани с осигуряване на временна организация на движението;
 • Затруднения при осигуряване на финансов ресурс за разплащане с изпълнителите;
 • Неблагоприятни климатични условия по време на осъществяване на строителството;
 • Други непредвидени събития.

Трасето на проекта преминава през следните квартали, улици и махали:

1. Канализация

 • Гл. колектор Ia започва от моста при „Лесопласт” АД в лявото платно на ул. „Васил Левски“ в кв. Велчевски, продължава покрай реката до Подстанция 2 на гр. Троян. От там  излиза на ул. „Васил Левски“ при“ Балканска звезда“ ООД и  продължава по ул. “Васил Левски” до блока на ИПЖЗ, откъдето започва Главен колектор І.
 • Главен колектор I ще се изгражда по ул. „Васил Левски“ до  кръстовището при моста на „Елма” АД. Битов профил към колектора минава по ул. „Любен Каравелов“ от кръстовището с ул. „Минко Радковски“ (под двора на училище „Св. Св. Кирил и Методий) до включването й в ул. “Васил Левски“. Гл. колектор I ще се изгражда и по ул. „Криволак“ от кръстовището при механа „Старата къща“ по посока старите гробища.
 • Главен събирателен колектор „А” обхваща кв. „Ливадето”, мах. „Дудевска” и мах. „Миревска”. Колекторът започва от Мондешкото, преминавяйки река Осъм, по улицата между „Рико стил“ ЕООД и “Винпром“ АД и излиза на обходната улица. Продължава покрай бившия завод „Хемус” АД към махала „Дудевска”. Към този колектор има и битови профили, които обхващат изцяло посочените квартали и махали.
 • Главен колектор II ще се изгражда в участъка от кръстовището при моста на бензиностанция „Йоана” по ул. „Генерал Карцов“ до въжения мост при Дъскотина, като се преминава през реката с дюкер и се включва в съществуващия колектор. Битови профили към Главен колектор II обхващат улиците – „Македония”, „Вежен”  и „Пряспа”.
 • Главен колектор III ще се изгражда по ул. „Любен Каравелов“ от кръстовището с ул. “Ангел Кънчев“ до  кръстовището с ул. “Ккирил и Методий“ и по ул. „Кирил и Методий” до ул. Васил Левски“.
 • Главен колектор IV обхваща участък от ул. „Димитър Гимиджийски” до включването й в ул. “ Христо Ботев“.
 • Главен колектор V и битови профили към него ще се изграждат по части от улиците: „Захари Зограф”, „Симеон Велики”, „34-ти Троянски полк”, „Христо Смирненски”, покрай СОУ „Васил Левски“ по ул. „Кирил и Методий“, ул. „Минко Радковски“ до кръстовището с ул. „Христо Ботев“.
 • Главен колектор VI обхваща част от ж.к. „Черногор” излиза по ул. „Радецки“ покрай болницата, продължава по ул. „Кирил и Методий“ под болницата и стига до ул. „Минко Радковски“.
 • Главен колектор VII обхваща района на ж.к. „Буковец”, ж.к. „Търсата”, части от ул. „Радецки“, ул „Стефан Караджа“, ул.“П.К. Яворов“ и напречните на тях.

2. Водопровод

 • I етап  - I приоритет  ще се изгражда по улиците „Криволак“, „Васил Левски” (от моста при „Елма” АД до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“) и улицата между Подстанция 2 и „Балканска звезда” ООД.
 • I етап - II приоритет обхваща участъци от улиците: „Македония”, „Пряспа”, „Вежен”, “Димитър Гимиджийски“, „34-ти Троянски полк“, „Кирил и Методий“, „Любен Карвелов“ и участъци от ж.к. „Черногор” и ж.к. „Буковец”.
 • I етап – III приоритет обхваща части от улиците „Любен Каравелов“ и „Кирил и Методий”, и участък от 200 м преди началото на кв. „Ливадето”.
Нагоре