Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

В Троян се проведе обществен форум “Участие на гражданите в управлението на местните финанси” /Бюджет на Община Tроян 2009 – 2010г./ Печат Е-мейл
Петък, 29 Януари 2010 17:38

След приемането  от ОбС –Троян  на отчета на бюджет 2009 и рамката на бюджет 2010г.,  в салона на общината се проведе традиционното публично обсъждане на общинския бюджет.
Зам.-кметът на общината  Недка Топалова  направи пред обществеността кратък  преглед на изминалата бюджетна 2009г.  и очерта параметрите на бюджет 2010г., като посочи,  че отчетът на бюджет 2009г. е представен  пред МФ на 22.01.2010г. и той е приет без нито една забележка.
В резултат на приетите през миналата година антикризисни мерки, както и на разумното харчене на средствата от общинския бюджет, община Троян, за разлика от много други общини в страната, приключи годината успешно, без неразплатени сметки и  стартира новата 2010г. с преходен остатък в размер на 2 523 000 лв. – предвидени за извършване на разплащания по стартирали вече дейности и като ресурс, гарантиращ работата по големите инфраструктурни проекти в общината при забавяне на външното финансиране.
Този приходен остатък включва 920 х.лв за делегираните дейности;
1 603 655 лв. местни дейности, като от тях 370 х.лв. са от такса “Битови отпадъци”, 166 х.лв. от собствени приходи на училища, детски градини и музеи и 90 х.лв. от снегопочистване и дарения.

Към 31.12.2009г., след извършени промени във връзка с взаимоотношенията с републиканския бюджет, община Троян приключи приходната част на бюджета с 18 841 х.лв. Под формата на различни субсидии общината е получила около 11 742 х.лв., а самата тя / от местните данъци, такси, собственост, дарения, обезщетения и пр./ е  събрала малко над 5 милиона лева. От тях данъчните приходи бележат преизпълнение с 4% спрямо годишния план, а неданъчните са с 5% повече от предвиденото.

И през изминалата  2009г. най-много пари – 7 млн.лв. са похарчени за образованието.  И ако за него се харчат предимно държавни средства, то в общинските разходи с най-голям дял е жилищното строителство, комуналните дейности и опазването на околната среда. За всички тях Общината е изразходила повече от 3 млн.лв., а за икономически дейности и услуги, които следват като относителен дял, са отделени малко над 1 млн.лв.
Инвестициите, направени от Община Троян , през изминалата година са за  1 949 304 лв. От тях  1 220 554 лв. са изразходени за основни ремонти, като по – значителните обекти са улиците “Опълченска” и “Радецки”, спортната площадка в СОУ “Св. Климент Охридски”, покривът на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Преасфалтирани са 26 591 кв.метра и са изкърпени 9 484 кв. метра пътища.
За придобиване на дълготрайни материални активи са похарчени 543 768 лв., като най-големите разходи са направени по мотополигона, проекта за водния цикъл на с. Шипково, изграждане на склад за метан в СОУ “Св. Климент Охридски” и вътрешна тоалетна в ОУ “Иван Хаджийски”. В средствата за инвестиции влизат и доразплащането на изработените  подробни устройствени планове на Турлата, Орешак, ж.к.”Буковец 2” и др., както и част от разходите за санирането  на болницата и съфинансиране  на ултразвуков апарат, закупен за лечебното заведение.
Г-жа Топалова представи и параметрите на Бюджет 2010. Тя подчерта, че държавната субсидия от републиканския бюджет е в размер на 7 592 х.лв. – с 544 х.лв. по-малко спрямо рамката за 2009г. Общата изравнителна субсидия,  с която се покриват  част от разходите за местни дейности за община Троян  е в размер на 1 799 х.лв. – на нивото на 2009г.
Утвърдени са и трансферите за зимно поддържане – 134 хил.лв.
Целевата субсидия за капиталови разходи е 770 х.лв., което е със 146 х.лв. по-малко от отпуснатите 90% от предходната година. В нея са включени целево следства за изграждане и основни ремонти на местни общински пътища. Тези средства са в размер на 572 хил.лв. За останали обекти субсидията  за капиталови разходи е 198 хил.лв.
На база утвърдените субсидии от Републиканския бюджет, прогнозата за собствени приходи и остатъка на 31.12.2009г., се формира приходна част на общинския бюджет за 2010г. в размер на 17 090 457 лв., от които 8 577 782 лв. приходи с местен характер.
Предложението  на администрацията за данъчни приходи за 2010г. е съобразено с очакваното намаление на събираемостта. Прогнозата е постъпленията от имуществени данъци да са с 340 х.лв. по-малко спрямо събраните през 2009г. По-малко с около 90 хил.лв. са очакваните постъпления от  “Данък върху недвижимите имоти”, а от “Данък върху превозните средства – около 153 хил.лв. по-малко. Предложението на общинската администрация е в приходната част от “Данъчни приходи” да бъде заложена прогноза в размер на 1 453 хил.лв.
Приходите от общински такси, без  ТБО /такса битови отпадъци/, са намалени с около 80 хил.лв., което идва основно от очаквано намаление на таксите от технически услуги.
Разчетените приходи от продажба на собственост са в размер на 228 хил.лв.
В приходната част на общинския бюджет заложената прогноза за неданъчните приходи е 2 567 хил.лв.
В разходната част на бюджета, за финансирането на административните дейности, средствата са намалени с 205 хил.лв. За издръжка на дейностите във функция “Образование” са предвидени 5 412 хил.лв. срещу 5 216 хил.лв. – 90% от разчетените за 2009г.  Във функция “почивно дело, култура и религиозни дейности” за субсидиране дейността на читалищата и издръжка на музеите с регионален характер са предвидени 369 хил.лв. – на нивото на предвидените 90%  през 2009г.

В капиталовите разходи на общината за тази година са включени средства за възстановяването на пострадалото при пожар училище в с. Дебнево, за бъдещия Дом за стари хора в с. Добродан, както и за ремонт на улици в Троян и някои пътища до селата Горно Трапе, Терзийско, главната улица в Орешак и още 9 участъка от пътища. Предвидено е изработване  на регулационен план на селата Старо село и Гумощник. Заложени са средства за изработването на  два Общо устройствени плана и на два подробни устройствени плана. Ръководството на общината е на мнение, че трябва да се заделят средства за съфинансиране на крупни  проекти. Основно внимание ще бъде отделено на довършване на вече започнатите и спечелване на нови проекти от еврофондовете.
Изготвени са и предварителни разчети за текущи ремонти и инвестиционни разходи. За целта беше набрана информация и предложения от общински съветници, кметовете и кметските наместници, от ръководителите на бюджетните звена и от експертите в общинска администрация.
На всички е ясно, че в момента, както и през 2009г. общината формира бюджет в среда, която трудно се прогнозира, в година на продължаваща финансова криза. На предстоящата извънредна сесия на ОбС – Троян следващата седмица, специалистите на общината ще представят разработения бюджет за 2010г. по пълна бюджетна класификация,  вида и обема на средствата за функциониране на бюджетните звена и възможностите за ремонтни дейности и инвестиционни разходи.