Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Незаконни преграждащи бариери в Г. Желязна – съборени Печат Е-мейл
Вторник, 13 Юли 2010 09:00

Предизвикана от недоволството на жителите на с. Г. Желязна и на многобройните посетители на язовир “Сопот”, бе извършена проверка от служители на общинската администрация в присъствието на кмета на селото на три недвижими имоти – публична общинска собственост:  един полски път и два имота “За второстепенна улица”, по кадастралната карта на с. Г. Желязна.

При проверката бе констатирано, че в северната част, при отклонението на тези имоти, които са публична общинска собственост от четвъртокласната пътна мрежа,  незаконно са поставени метални преграждащи бариери от неизвестни лица. По този начин те са установили фактическо владение върху посочените полски път и улица, което препятства достъпа на трети лица и на представители на собственика – Община Троян до имотите. Освен това така установеното владение възпрепятства ползването  на пътищата според предназначението им – от всички собственици на имоти с лице към съответния път или улица, а също и от граждани, желаещи да посетят яз. “Сопот”. Да не говорим, че бариерите препятстват и работата на органите на Пожарната и аварийна безопасност да реагират адекватно  при евентуално природно бедствие или пожар в имоти с лице на посочените по-горе пътища и улица.

В тази връзка със Заповед  № 466 от 28.06.2010г. на кмета на Община Троян Минко Акимов, се нарежда изземването на трите поземлени имота по кадастралната карта на с. Г. Желязна по неоснователно установено владение на трето лице, като в срок до 09.07.2010г. незаконно поставените метални преграждащи бариери да бъдат премахнати.

Това бе направено на 9 юли, като контрол по изпълнението на Заповедта е възложен на отдел “Общинска собственост и стопански дейности” при Община Троян.