Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация за свободни имоти – частна общинска собственост на община Троян за осъществяване на инвестиционни намерения Печат Е-мейл
Сряда, 22 Декември 2010 10:02

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

I. ИМОТИ В ИНДУСТРИАЛНА / БИЗНЕС ЗОНА „СЕВЕР”

1.

Област Ловеч

2.

Община Троян

3.

Местонахождение
Община Троян, землище с. Калейца с ЕКАТТЕ 35290, местност “Сврачи дол” и местност “Троянско поле”
3.1 Адрес
Община Троян, землище с. Калейца с ЕКАТТЕ 35290, местност “Сврачи дол”, поземлен имот №35290.154.9 и поземлен имот №35290.154.2, местност “Троянско поле, поземлен имот №35290.8.34
3.2  Разстояние до най-близкия град с население над 20 000 жители – наименование на града
гр. Троян, разстояние от терените до гр. Троян - 1 км

4.

Терен - площ  - кв.м.
Имот №35290.154.9  с площ от 89136 кв. м., имот №35290.154.2 с площ от 16673 кв. м. и имот №35290.8.34 с площ от 38608 кв. м.

5.

Собственост на терена (частна общинска, държавна)
Частна общинска собственост
Акт за собственост
АОС №484/23.10.2002 г., АОС №974/12.07.2007 г. и АОС №976/12.07.2007 г.,

6.

Предназначение на терена - (селскостопански/ промишлен/друго)
Селскостопански
Предмет ли е на общ или подробен устройствен план –одобрен ли е (от кога ),  или е в процес на изготвяне ; започната процедура за смяна на предназначението за земеделски земи
Не е предмет на общ или подробен устройствен план

7.

Възможности за съединяване с други терени: площ;
собственост – да се посочи
Няма такива възможности

8.

Сграда – промишлена/административна - Кратко описание, ако има такива
Административна и помощни, построени в имот №35290.8.34
Акт за собственост 
Акт за частна общинска собственост №484/23.10.2002 г.
Имот №35290.154.9   и имот №35290.154.2  не са застроени

9.

ЗП (застроена площ) и РЗП (разгъната застроена площ) в кв.м. на сградите – общо и поотделно
Брой помещения - кратко описание
Сграда – административна, едноетажна масивна със застроена площ от 43 кв. м.
Сграда – тоалетна, едноетажна полумасивна със застроена площ от 18 кв. м.
Сграда – помпена станция, едноетажна масивна със застроена площ от 12 кв. м.
Сграда – кантар 10 тона, едноетажна масивна със застроена площ от 16 кв. м.
Сграда – навес – метален, едноетажна полумасивна със застроена площ от 540 кв. м.
Общо: ЗП – 629 кв. м., РЗП – 629 кв. м.

10.

Електричество (да/не)
Непосредствено до имота преминава електропровод с мощност 20 КW  
Ел. подстанция: мощност, разстояние до терена
Наличие на ел. подстанция 100/20 KV с мощност 56 MW на разстояние 3 км от терените

11.

Газ (да/не)
Достъп - разстояние
Липсва достъп до газ

12.

Водоизточник за питейна вода (да/не)
Достъп -  разстояние
През имот №35290.154.9 преминава стоманен водопровод Ф100

13.

Вода за промишлени цели (да/не)
Достъп – разстояние
На разстояние 0,6 км от терените в североизточна посока тече река “Осъм”

14.

Водопровод (да/не/частично) 
Достъп – разстояние
През имот №35290.154.9 преминава стоманен водопровод Ф100

15.

Канализация (да/не/частично) 
Достъп – разстояние
На разстояние 2 км от терените в североизточна посока преминава градски колектор до ПСОВ – Троян

16.

Пречиствателна станция не/да
Да – ПСОВ - Троян
Капацитет на пречиствателната станция
80 хил. ЕЖ (еквивалент жители)
Достъп – разстояние
2 км

17.

Пътна инфраструктура до терена
да /не /частично
Достъп – разстояние. Кратко описание
На разстояние 0,1 км. от терените преминава път ІІ-35 (Ловеч – Троян).
Достъпът до имот №35290.154.9  и имот №35290.154.2 се осъществява по пътища ІV клас – общинска собственост.

18.

Телекомуникационна инфраструктура
да /не /частично
Достъп – разстояние. Кратко описание
В непосредствена близост до терените преминава подземен телефонен кабел, който захранва бившето Митническо бюро – Троян.

19.

Разстояние до най близкото летище (км)
Най-близкото летище е Горна Оряховица на разстояние 105 км

20.

Разстояние до най близкото пристанище (км)
Най-близкото морско пристанище е гр. Бургас на разстояние 245 км

21.

Разстояние до възел на най близката магистрала (км)
Шосе Е-772 на разстояние 15 км

22.

Разстояние до най-близката гара на  жп транспорт (км)

ЖП – Троян на разстояние 4,5 км., ЖП спирка Калейца на разстояние 0,3 км

 

Начин за разпореждане с имотите: Продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет – Троян.

 

II. ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИТЕ СГРАДИ

1. Урегулиран поземлен имот №73198.504.392 с площ 1117 м2 и урегулиран поземлен имот №73198.504.404 с площ 528 м2 по кадастралната карта на гр.Троян.

Местонахождение: гр.Троян, централна градска част („Малък пазар”), ул.”Васил Левски”.

Начин за разпореждане с имотите: Чрез публично оповестен конкурс (решение №116/29.05.2008 г. на Общински съвет - Троян)  за учредяване право на строеж върху и под урегулиран поземлен имот №73198.504.392 с площ 1117 м2 и урегулиран поземлен имот №73198.504.404 с площ 528 м2 по кадастралната карта на гр.Троян, за изграждането на обществено обслужваща(и) сграда(и),  включваща(и): търговски обекти, заведение(я) за хранене, офиси и други обекти от сферата на общественото обслужване, като разположението на търговските обекти да бъде в преобладаващата си част на първия етаж на сградата.

Конкурсни условия:

  1. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши с част(и) от подлежащите на изграждане в урегулираните поземлени имоти обществено обслужваща(и) сграда(и).
  2. Участниците в конкурса да предложат обемно-устройствено проучване за реализиране на учреденото право на строеж върху и под урегулиран поземлен имот №73198.504.392 с площ 1117 м2 и урегулиран поземлен имот №73198.504.404 с площ 528 м2 по кадастралната карта на гр.Троян, за изграждането на обществено обслужваща(и) сграда(и), в съдържание и обем съгласно изискванията на чл.11 на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, за реализиране на учреденото право на строеж. Да се посочат конкретни параметри на частта(ите) от обществено обслужващата(ите) сграда(и), която/които ще послужат за заплащане цената на правото на строеж.
  3. Участниците в конкурса да предложат срок за реализация на строителството и въвеждането му в експлоатация, който не може да бъде по-дълъг от 36 месеца от датата на подписване на договора за учредяване на правото на строеж, като участниците в конкурса предложат график, включващ дейностите по инвестиционно проектиране, одобряване на проекта, разрешение за строеж, етапи на строителството, въвеждане в експлоатация.
  4. Спечелилия конкурса се задължава за своя сметка да събори двуетажна масивна сграда – общинска собственост с №73198.504.392.2 по кадастралната карта на гр.Троян.
  5. Спечелилия конкурса се съгласява Община Троян да отдава под наем на трети лица части от урегулиран поземлен имот №73198.504.392 и урегулиран поземлен имот №73198.504.404 по кадастралната карта на гр.Троян, за срок до издаване на разрешението за строеж за реализация на предложеното строителството.
  6. Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за учредяване на право на стоеж.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 73198.506.660 с площ от 3500 кв.м. по кадастралната карта на гр.Троян.

Местонахождение: гр.Троян, жл.”Лъгът”, срещу входа на СОУ „Св. Климент Охридски”.

Начин за разпореждане с имота: Продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на Общинския съвет – Троян.

Община Троян ще предоставя информация за всички имоти – частна общинска собственост, към които има проявен интерс за осъществяване на инвестиционни намерения.

 

За контакти и информация за обявените свободни имоти – частна общинска собственост:

 

инж. Борис Илиев Бояджиев – н-к отдел „Общинска собственост и стопански дейности” в Общинска администрация – Троян

 

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Тел: +359 0670 68013, 0885 880 294

 

Факс: +359 0670 68060

Адрес: гр. Троян, пл. “Възраждане” №1, Общинска администрация - Троян

 

[Изтеглете тази информация в WORD документ от тук!]