Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Троян отчете своята дейност Печат Е-мейл
Сряда, 30 Март 2011 15:41

На последното свое заседание Общински съвет – Троян прие отчета и план-програмата за дейността на Общинската комисия за борба с противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни.

За отчетния период на 2010г. Общинската комисия е образувала 25 възпитателни дела срещу  43 малолетни и непълнолетни извършители на противообществени  прояви. Спрямо 2009г.  се отчита тенденция към снижаване на броя разгледани възпитателни дела – с 10 по-малко,  и намаляване на броя на извършителите на противообществени прояви – с 3 по-малко.

В края на периода от територията на Община Троян в СПИ / социално педагогически интернат/ или ВУИ / възпитателно училище – интернат/, има настанени двама непълнолетни. Районен съд – Троян е постановил съдебни актове с условна присъда по отношение на три непълнолетни лица като ефективните им наказания са отложени с изпитателен срок от една година.

През миналата година  комисията   е наложила  43 броя възпитателни мерки. В 12 от случаите тя е прибягнала до мярката “предупреждение”;  11 деца са поставени под надзора на родителите или на лицата, които ги заместват; 4 – под възпитателен надзор на обществен възпитател; 6 са задължени да отстранят със свой труд  причинената вреда;  двама са предупредени  за настаняване  във възпитателно училище – интернат с изпитателен срок до 6 месеца;  на двама родители,  проявили нехайство  по отношение възпитанието на децата  им  е наложена мярката “предупреждение”.

През разглеждания период към Общинската комисия  са ангажирани 7 обществени възпитатели, на които акцент в работата  е  индивидуалната корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните.

Много ценни помощници на Общинската комисия в социално-превантивната дейност са  Детска педагогическа стая при РУП, Общински педагогически център и Общинският съвет за наркотични вещества.  Всички те, заедно с Отдел “Образование, духовни и социални дейности, спорт и туризъм” към Община Троян, организираха общински спортен празник “Здравей, ваканция без дрога!”, по време на който се проведе междуучилищен конкурс “Не – на дрогата, Да – на живота!”.  Участваха всички училища на територията на общината  с изработени от тях плакати, които бяха изложени пред сградата на общината. Общественият съвет по наркотични вещества  проведе, анализира и обобщи резултатите от проведена  Анкета сред 35% от учениците в Община Троян относно проблема с разпространението и употребата на наркотични вещества.

Ръководството на  община Троян и специалистите на администрацията обръщат изключително внимание на развитието на детско-юношестката и клубна спортно-състезателна дейност с една единствена цел – повече троянски деца да спортуват, да се ангажират в свободното си време със спорт. Спортната база се поддържа в добро състояние и е предоставена от общината безвъзмездно на клубовете. Все повече деца се включват в спортните дейности през ваканционните дни и в тази насока ще се  работи и занапред.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”